Partneri

PARTNERI 
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri

Dobrý deň,
dovoľte nám, aby sme Vás v mene organ­izát­orov infor­movali o prí­prave kon­fer­encie s náz­vom XIX. Celoslov­enská kon­fer­en­cia ses­ti­er prac­ujú­cich v neonatoló­gii.
Srdečne Vás na toto odborné podu­jatie pozývame! Zároveň si Vás dovoľujeme poži­adať o pod­poru uvedenej konferencie.

Ponúkame možnosť spo­lupráce for­mou KONFERENČNÝCH  BALÍČKOV, ktoré obsahujú viacero možností ako Vašu spo­ločnosť prezentovať.

  • prezentačný stánok spoločnosti
  • aktívna účasť na konferencii
  • inzer­cia v programe
  • uverejn­enie loga medzi part­nermi na webe, aj počas konferencie

Prezentačný stánok
Veľkosť plochy je určená výškou partnerstva.

Aktívna účasť na konferencii

  • firem­né sym­pozi­um – dohodou
  • pred­náška v bloku – dohodou

Inzer­cia v bul­let­ine
Pri­pra­vovaný formát bul­let­inu je A5 na výšku.
Podk­lady pre uverejn­enie inzercie je potreb­né dodať v tlačo­vom PDF (CMYK, 300 dpi), 3 mm spadávka, na adresu: event@agenturakami.sk, najneskôr do 10. 10. 2023.
Inzercie dodané po tomto ter­míne neb­udú súčasťou tlačenej verzie bulletinu.

Logá part­ner­ov
Logá všetkých part­ner­ov podu­ja­tia budú prezentované na web stránke kon­fer­encie, aj počas kon­ania kon­fer­encie, logo je potreb­né dodať v tlačovej kval­ite.
Ak máte o účasť na kon­fer­en­cii záujem, kon­tak­tujte prosím organ­izát­orov – Agentúru KAMI – pover­enú organ­izá­ciou:
Jak­ub Kozák, e‑mail: event@agenturakami.sk,
tel. 0910 / 993 848
Radi si s Vami dohod­neme pod­mi­en­ky spolupráce.

Ešte raz ďak­ujeme za pomoc.
Tešíme sa na spo­luprácu s Vami.

S pozdra­vom
Organ­izátori konferencie