Informácie

Organ­izátori
Fak­ult­ná nemoc­nica Trenčín – Neonato­lo­gická klinika
Trenči­anská uni­verz­ita A. Dubčeka – Fak­ulta zdra­vot­níctva
Sek­cia ses­ti­er prac­ujú­cich v neonatoló­gii pri SSSaPA o.z. SLS
SKSaPA
OZ malíček
                                   

                   

Koordinát­orka  kon­fer­encie
Mgr. Lujza Fraňová

Odborný garant
MUDr. Dáša Žem­ber­ová

Vedecký výbor kon­fer­encie
MUDr. Dáša Žem­ber­ová
MUDr. Erika Oríšková
MUDr. Len­ka Jurikovičová
MUDr. Vidor Nagy
MUDr. Diana Sámelová
MUDr. Ivana Grambličková

Organ­iz­a­čný výbor kon­fer­encie
Mgr. Lujza Fraňová
PhDr. Radoslava Cifríková
Mgr. Nikola Hrbáčiková
Mgr. Natália Ole­jníková
Bc. Dag­mar Pučeková
Mgr. Len­ka Šimová
Alena Šťast­ná
Ver­onika Mig­ašová
Ľubica Šimu­niová
Renáta Machar­ová

Kon­fer­en­cia je určená pre sestry prac­ujúce v neonatoló­gii.
Slov­enská komora ses­ti­er a pôrod­ných asist­en­tiek Vám v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hod­notenia sústavného vzdelávania zdra­vot­níck­e­ho pra­cov­níka v znení neskorších pre­d­pisov potvrdzuje kred­ity nasledovne:

KREDITY ZA PASÍVNU ÚČASŤ KREDITY ZA AKTÍVNU ÚČASŤ
26. 2023 (štvr­tok) 4 kred­ity Prvý autor                  10 kred­itov
27. 2023 (pia­tok)  2 kred­ity Dvaja spoluautori      5 kred­itov

V prípade, ak ses­tra / pôrod­ná asist­entka sa zúčast­ní tejto akt­iv­ity sústavného vzdelávania s viac ako jed­nou pred­náškou, budú jej za aktívnu účasť pridelené kred­ity len raz, bez ohľadu na počet prezentovaných pred­nášok. Toto ustan­ovenie sa vzťahuje aj na spoluautor­stvo. Účast­níkom kon­fer­encie zašleme potvrdenie o účasti email­om do 14 dní po ukončení podujatia.

Ubytovanie pre účast­níkov kon­fer­encie zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o. Hoteli Eliza­beth ****, Ulica Gen. M. R. Šte­fánika 2, Trenčín


On-line:     vyplnením regis­tračného for­mulára
E‑mailom: kami@agenturakami.sk

Cena ubytovania s raňa­jkami:
Jed­nolôžková izba SUPERIOR:                    122 € / noc
Dvo­jlôžková izba SUPERIOR obs. 1 os.:    149 € / noc
Dvo­jlôžková izba SUPERIOR obs. 2 os.:    155 € / noc
Dvo­jlôžková izba DELUXE obs. 1 os.:         169 € / noc 
Dvo­jlôžková izba DELUXE obs. 2 os.:         175 € / noc       
Miest­ny pop­la­tok:                                                 1 € / osoba / noc
Agentúra KAMI, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Ďalšie možnosti ubytovania v meste Trenčín

Pen­zión pri parku
Kraguje­vack­ých hrdinov 7, 911 01 Trenčín

Pen­zión Exclus­ive
Jozefa Bra­neck­ého 162, 911 01 Trenčín

Pen­zión Bra­necky
Palack­ého 87/7, 911 01 Trenčín

Pen­zión Scar­let
Mierové námestie 27/27, 911 01 Trenčín