Registrácia

On-line:     vyplnením regis­tračného for­mulára
E‑mailom: kami@agenturakami.sk

TERMÍN prihlásenie aktívnej účasti: do 15. 9. 2023

Pod­mi­en­kou prihlásenia aktívnej účasti je zaslanie ABSTRAKTU do 15. 9. 2023. V rámci kon­fer­encie sa plánuje aj elektronický Zborník abstraktov v PDF forme. Po uzávi­erke a spra­co­v­aní prihlášok Vás budeme infor­movať o zaradení / nez­aradení do pro­gra­mu. V prípade akých­koľvek otázok nás prosím kon­tak­tujte.

 Regis­tračný poplatok do 15. 9. 2023 od 16. 9. 2023
a na mieste
 Ses­tra a pôrod­ná asist­entka, člen­ka SKSaPA 35 € 50 €
 Ses­tra a pôrod­ná asist­entka, nečlen­ka SKSaPA  55 € 80 €
 Lekár 69 € 99 €
 Štu­dent, dôchodca 25 € 55 €
 Prak­tická ses­tra, san­itár, spre­vádza­júca osoba 35 € 55 €
 Účast­ník nad 70 r. zdarma

Prvý AUTOR nehradí regis­tračný poplatok!

V cene regis­trácie je zahr­nuté organ­iz­a­čné zabezpečenie kon­fer­encie, občer­stvenie, kon­fer­enčný balíček. V prípade využi­tia zvýhodnenej ceny regis­trácie je potreb­né nielen sa zare­gis­tro­vať cez online regis­tračný for­mulár, ale aj príslušnú sumu uhradiť do stan­oveného ter­mínu.
Na kon­fer­en­ciu nie je potreb­né sa regis­tro­vať cez portál SKSaPA, prihlásiť sa môžete on-line cez regis­tračný for­mulár na tejto stránke.

Regis­tračný pop­la­tok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu:  Agentúra KAMI, s. r. o.
Názov banky: ČSOB, a. s., Let­ná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
VS: po zare­gis­tro­vaní Vám bude pri­radený vari­ab­il­ný symbol
KS: 0308

Poznámky:
– do správy pre prijímateľa uveďte meno účast­níka
– ak hradí regis­tračný pop­la­tok firma, prosíme o zaslanie men­ného zoz­namu
– pri regis­trá­cii je potreb­né preuk­áz­ať sa dok­la­dom o zaplatení regis­tračného poplatku

Storno pod­mi­en­ky:
Organ­izát­or kon­fer­encie musí byť vyro­zu­mený o zrušení účasti
na kon­fer­en­cii písomne e‑mailom na kami@agenturakami.sk.
Zrušenie po tele­fonáte neb­ude akceptované
• do 25. 9. 2023 – bez storno pop­latku
• od 26. 9. 2023 15. 10. 2023 – 50 % storno regis­tračného pop­latku
• od 16. 10. 2023 – 100 % storno regis­tračného poplatku

Možnosť dokúpenia
OBED 26. 10. 2023 –  15 € / os.
OBED 27. 10. 2023   – 15 € / os.
VEČERA s pro­gramom 26. 10. 2023 –30 € / os.

1
keyboard_arrow_leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_arrow_right
Form­Craft – Word­Press form builder